ESBUD v2.0

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCHProdukujemy mieszanki mineralno-asfaltowe typu Beton Asfaltowy, mieszanka SMA oraz Asfalt Lany zgodnie z wymaganiami norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych. Należąca do nas Wytwórnia Mas Bitumicznych Typu ERMONT ROAD BATCH o wydajności 160 t/h, zlokalizowana jest w miejscowości Klęczany koło Nowego Sącza w gminie Chełmiec na terenie Kopalni Surowców Skalnych KSS Klęczany.

Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych na wytwórni jest w pełni zautomatyzowana. Posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nadany przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 13108-21.

Przy WMB zlokalizowane jest laboratorium drogowe wyposażone w sprzęt laboratoryjny spełniający wymagania zharmonizowanych norm europejskich.ESBUD | 2013 | POLSKA - MAŁOPOLSKA
NIP: 735-121-35-41


Tel./Fax.: 18 264 4763
e-mail: esbud@chryczyk.pl

Zalecamy używać przeglądarek internetowych:
Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer
Validator xHTML i CSS